Currency: Pound sterling (£) ^
Currency: Pound sterling (£) ^

DUMMY/BLANCKING